Bracket Leaderboard

MASTER BRACKET Anthony Jimenez Anthony J 192
Bracket kmthiebaud kmthiebaud 87
Bracket smokey smokey Matt E 84
Bracket Erik Espinosa Erik Espinosa 79
Bracket Docwill Docwill Mark V 77